KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Apleona HSG Yönetim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. (bundan böyle “APLEONA” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. KVK Kanunu “ilgili kişi” için “kişisel verisi işlenen gerçek kişi” ifadesi kullanılmıştır.

APLEONA olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak temel hedeflerimizden birisidir. Bu farkındalıkla sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.1. İlgili Kişi Başvurusunda Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

APLEONA mevzuatta tanımlı amaçla sınırlı olmak üzere; ilgili kişi başvurularında başvuru ile ilgili kimlik teyidi yapabilmek, ilgili kişi başvurularını değerlendirip sonuçlandırabilmek, ilgili kişi ile iletişim kurabilmek için kişisel verileri işleyecektir. Gerekli hallerde ilgili kişi başvurusu ile ilgili bazı kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve diğer yetkili makam ve kurumlara bilgi verebilmek amacıyla aktarılacaktır. İlgili kişi başvurusu için alınan kişisel verileriniz kanunlara uygun olan süreler içinde imha edecektir. Bu imha süreleri, yönetim sistemi dokümanlarımız içinde yer almaktadır.

1.2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, kameralar, web sayfası, e-posta gibi araçlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanabilmektedir. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer yasa ve mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için kanunlarda öngörülmesi halinde;
bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesi için teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

2. BAŞVURU HAKKI

2.1. Başvuru Konuları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes APLEONA’ya başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

2.2. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

3. BAŞVURU USULÜ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”’in 5. maddesi gereğince, işbu form (APL.İK.FRM.044 Veri İlgilisi Başvuru Formu) ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvuru APLEONA’ya iletilir. Başvurular, Türkçe olmalıdır.

Başvuruların kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanılması talep edilen hakka yönelik açıklamayı içerecek şekilde aşağıdaki linkte yer alan “Veri İlgilisi Başvuru Formu” doldurularak,

 • Yazılı başvuru ıslak imzalı olarak bizzat veya noter aracılığı ile Apleona HSG Yönetim Hizmetleri Ve Ticaret Ltd. Şti., İçerenköy Mahallesi Çayır Cad. Partaş Center No: 1 /4 D:16 Ataşehir / İstanbul adresine iletilir. Başvuru gönderimlerinin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmesi gerekmektedir.
 • Elektronik ortamda gönderim; kişisel veri sahibine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel veri sahibi tarafından APLEONA’ya daha önce bildirilen ve APLEONA sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi uzantılı e-posta adresi aracılığıyla info.tr@apleona.com adresine gönderilir. Başvuru gönderimlerinin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmesi gerekmektedir.

Başvuruda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu, bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

4. BAŞVURUYA CEVAP

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak APLEONA, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtildiği üzere;

 • İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 • Başvuruya cevabın CD, taşınabilir bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 • Talebin haklı görülmesi halinde bu ücret ilgili kişiye iade edilecektir.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, APLEONA tarafından, başvuruda bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (Bkz. 2.2)

5. KURUL’A ŞİKÂYETTE BULUNMA

KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, APLEONA’nın cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

APLEONA’ya başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikâyet söz konusu olamayacaktır.

Link : APL.İK.FRM.044 Veri İlgilisi Başvuru Formu